Privacy Statement

Privacy Statement

Duidelijkheid over uw privacy

De Koning Adviesgroep B.V. heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. De Koning Adviesgroep respecteert uw privacy en is ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

We willen hiervoor transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit document informeren we u hierover.

Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Onze contactgegevens zijn:

Telefoon          :  + 31 73 644 60 55

E-mail              :  info@dekoningadviesgroep.nl

Website           :  www.dekoningadviesgroep.nl

Bezoekadres    :  Pettelaarseweg 180H, 5216 BW ‘s-Hertogenbosch

Postadres        :  Postbus 31, 5201 AA ‘s-Hertogenbosch

KvK                  :  16081913

Soorten gegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • Contact, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
 • Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat
 • Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs)
 • Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever
 • Gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden
 • Gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of  verzekeringen
 • Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid
 • Gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten en fraudeaspecten (indien relevant)
 • Gegevens ingediende claims

Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen wij dat uiterst zorgvuldig en doorgaans alleen met uw toestemming.

 

Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende activiteiten binnen onze dienstverlening:

 •  Het beoordelen en accepteren van potentiële klanten
 • Het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers
 • Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten
 • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbescherming 
 • Het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of dienst
 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze  bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens
 • De uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

 

 

Rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens

 

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 

 • Of wij uw persoonsgegevens verwerken
 • De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken
 • Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens
 • Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt
 • Beperking van uw persoonsgegevens
 • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens
 • Overdracht van uw gegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek
 • Vragen over de inhoud van dit privacystatement

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

 

 

Beveiliging van uw gegevens

 

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

 

 

Verstrekken van gegevens aan derden

 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 

 • Financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product heeft dat wij voor u beheren of waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het product
 • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden
 • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-­dienstverlener of ons (direct) marketingbureau
 • Schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals FISH en CIS
 • Notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen)
 • Mogelijk andere niet genoemde partijen die van belang zijn voor een optimale dienstverlening aan u

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

 

 

Het gebruik van deze site

 

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

 

 

Klachtrecht

 

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

 

Wijzigingen privacy statement

 

Het kan voorkomen dat wij dit Privacy Statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement. Het verdient aanbeveling om het privacystatement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

 

 

 

Reacties zijn gesloten.