Onze diensten

Dienstverleningsdocument Risico’s Afdekken pdf

Dienstverleningsdocument Hypotheekadvies pdf

Diensverleningsdocument Vermogen opbouwenpdf

Per 1 januari 2007 is de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) vervangen door de Wet op het Financieel Toezicht (WFT).

Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het Financieel Toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u tijdig informeren over wie wij zijn en hoe wij werken.

In deze dienstenwijzer geven wij daarom de belangrijkste informatie over onze onderneming. Wilt u over bepaalde onderwerpen meer weten dan kunt u hierover altijd contact met ons opnemen.

Op deze pagina treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming, ook kunt u onze dienstenwijzer downloaden

De Koning Adviesgroep B.V.
Bezoekadres:
Pettelaarseweg 180H
5216 BW ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6446055
Website: www.dekoningadviesgroep.nl

Postbus 31
5201 AA ‘s-Hertogenbosch
Email: info@dekoningadviesgroep.nl

Inschrijving Kamer van Koophandel nummer16081913
Inschrijving WFT register   nummer 12040083

Het WFT-register is te raadplegen op de website van de AFM (www.afm.nl)

Wie wij zijn
De Koning Adviesgroep is adviseur op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken heeft. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

Wat wij voor u kunnen doen
Wij adviseren u bij het vinden en afsluiten van door u gewenste verzekeringen en financiële producten. Wij controleren bij een verzekering de polis en de premie die verzekeraars bij u in rekening brengen. Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen en wijzigingen doorgeven over de door u, via onze bemiddeling, afgesloten financiële producten. Mocht u schade ondervinden dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen.

Welke verzekeraars betrekken wij in ons advies
Nederland telt meer dan 400 financiële instellingen. Op basis van onze vakkennis hebben wij hieruit een selectie gemaakt. Bij deze maatschappijen kijken wij welk product goed past bij uw specifieke wensen.

Adviesvrijheid
Voor u is het belangrijk te weten dat wij met geen enkele financiële instelling contractuele verplichtingen hebben om specifiek de producten van die instelling in ons advies te betrekken.

Wat verwachten wij van u?
In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden;
Dat u wijzigingen m.b.t. verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft.
Dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij gaan er dan achterheen en zullen zonodig laten corrigeren.

Bereikbaarheid
Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:

De Koning Adviesgroep

tel. 073-6446055
e-mail: info@dekoningadviesgroep.nl

Wij zijn op werkdagen geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Na sluitingstijd kunt u een bericht inspreken en wij nemen dan de eerst volgende werkdag contact met u op.
Bij zeer dringende zaken kunt u contact opnemen met “de adviseur van dienst” Het 06 nummer kunt u verkrijgen op ons antwoordapparaat.

Onze kwaliteit
Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft ons kantoor een vergunning gegeven op de volgende gebieden:
Schadeverzekeringen
Levensverzekeringen
Hypothecair krediet
Consumptief krediet
De medewerkers van ons kantoor zijn in het bezit van relevante diploma’s en certificaten. Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij één of meer organisaties die van haar leden een bepaalde kwaliteitsnorm eisen. Deze norm geldt zowel voor het advies, de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van medewerkers op peil wordt gehouden.
Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Voor u geeft dit extra zekerheid.

Beëindiging relatie
U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de betreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht voor uw verzekeringen ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

Klachten?
Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke

Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
Postbus 93257 2509 AN Den Haag,
tel. 0900-3552248
e-mail: info@kifid.nl
website: www.kifid.nl.

U kunt zich desgewenst tot de burgerlijke rechter wenden. Op onze dienstverlening is het Nederlandse recht van toepassing.

Reacties zijn gesloten.